Proszę czekać, trwa ładowanie...

Regulamin

Regulamin elektronicznej Książki Wyjść Taternickich

Regulamin obowiązuje od 5 stycznia 2018 roku.

 

1. Informacje o firmie

Elektroniczna Książka Wyjść Taternickich (dalej "KWT”) działająca pod adresem wspinanie.tpn.pl jest własnością Tatrzańskiego Parku Narodowego, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, NIP: 736-171-53-04.

2. Podstawa prawna rejestracji wyjść taternickich

Zarządzenia Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego nr1/2018 w sprawie uprawiania taternictwa i narciarstwa ekstremalnego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

3. Działanie Systemu KWT

A. Użytkownik może dodać zgłoszenie wyjścia bez zakładania konta. W takim wypadku wpis do KWT obejmuje:

 • liczba osób w zespole
 • datę i godzinę wyjścia
 • planowaną godzinę powrotu
 • miejsce wspinania (drogę taternicką)

Po wypełnieniu formularza, system wyświetli potwierdzenie dodania wpisu w raz z kodem (w formacie xxx-xxxx), który należy zapamiętać, na wypadek kontroli Służb Parku.

B. Użytkownik może zarejestrować w systemie konto. Aby zarejestrować konto należy podać dane:

 • nazwę Użytkownika
 • adres e-mail
 • ustalić hasło do konta

Następnie należy uzupełnić profil o następujące dane:

 • imię (lub nick)
 • nazwisko (opcjonalnie)
 • numer telefonu

Dla Użytkowników posiadających zarejestrowane konto wpis do KWT obejmuje:

 • imię (nick) i nazwisko (pobierane automatycznie z konta)
 • liczba osób w zespole
 • imię i nazwisko wszystkich osób w zespole
 • datę i godzinę wyjścia
 • planowaną godzinę powrotu (godzina alarmowa),
 • miejsce wspinania (drogę/drogi taternickie)

C. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak:

 • historii swoich wyjść
 • możliwość dodania kilku planowanych dróg
 • bazy dróg taternickich
 • forum
 • możliwość edycji zgłoszenia
 • możliwość usunięcia / edycji wpisu za pomocą sms-a
 • bieżących komunikatów Tatrzańskiego Parku Narodowego,
 • funkcji społecznościowych
 • opcji „kontrola TOPR”, o której mowa w pkt 3.D regulaminu.

D. Dla zarejestrowanego Użytkownika podczas zgłaszania wyjścia istnieje możliwość zaznaczenia opcji „kontrola TOPR”. W takim przypadku, jeśli zostanie przekroczona zgłoszona w KWT godzina powrotu (około 15 min po przekroczeniu wskazanej godziny powrotu), system powiadomi Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (dalej TOPR), które podejmie próbę kontaktu ze zgłaszającym wyjście.

E. Użytkownik zarejestrowany, po dokonaniu zgłoszenia otrzyma sms-a potwierdzającego dokonanie rejestracji wyjścia wraz z kodami umożliwiającymi za pomocą sms-a dokonanie usunięcia wpisu, zmiany godziny powrotu oraz potwierdzenia powrotu. Za wysłanie smsa z kodem Administrator nie pobiera żadnych opłat. Koszt wysłania sms-a zwrotnego zależny jest od taryfy operatora, z którego usług telefonicznych korzysta zgłaszający wyjście.

F. Użytkownik zarejestrowany, otrzyma sms-a z prośbą o zgłoszenie powrotu jeśli minie zadeklarowana godzina powrotu. Brak zgłoszenia po pierwszym sms-ie wygeneruje powtórnego sms-a. W przypadku dalszego braku zgłoszenia i jeśli podczas rejestracji wyjścia zaznaczona została opcja „kontrola TOPR”, TOPR podejmie próbę kontaktu ze zgłaszającym oraz w dalszej kolejności ewentualne czynności ratownicze. Jeśli podczas rejestracji wyjścia nie została zaznaczona opcja „kontrola TOPR”, to pomimo braku dokonanego zgłoszenia powrotu przez Użytkownika, TOPR nie podejmie żadnych czynności, również próby kontaktu z Uzytkownikiem.

G. Użytkownik zarejestrowany, który podczas rejestracji wyjścia zaznaczy opcję „kontrola TOPR”, jest zobowiązany po jego zakończeniu (powrót do miejsca zakwaterowania lub zejście w teren, który zgłaszający uzna za bezpieczny) do zaznaczenia w systemie zakończenie wyjścia - “zgłoś powrót”. W przypadku braku zgłoszenia zakończenia wyjścia, system wyśle sms - na podany w zgłoszeniu numer telefonu - z kodem umożliwiającym zgłoszenie zakończenia wyjścia lub zmianę godziny powrotu (za pomocą zwrotnego sms-a). Za wysłanie smsa z kodem Administrator nie pobiera żadnych opłat. Koszt wysłania sms zwrotnego zależny jest od taryfy operatora, z którego usług telefonicznych korzysta zgłaszający wyjście.

H. Jeśli Użytkownik zarejestrowany, który podczas rejestracji wyjścia zaznaczy opcję „kontrola TOPR” bez uzasadnionych powodów nie dokona zgłoszenia powrotu, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z art. 66 §1 i 2 Kodeksu wykroczeń.

I. Użytkownik zarejestrowany może utworzyć profil publiczny widoczny dla innych zarejestrowanych Użytkowników wraz z oznaczeniem jakie dane zostaną udostępnione.

4. Kontakt do administratorów

sekretariat@tpn.pl, 18 20 23  200

5. Zmiana regulaminu

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.